НАДЗОРЕН СЪВЕТ

 

Г-жа Ирина Абаджиева-Репуц – Председател и Член на НСГ-жа Севдалина Чендова – Зам. председател и Член на НСГ-жа Ива Павлова – Член на НСГ-жа Албена Димитрова – Член на НСГ-н Стефан Маринков – Член на НСГ-н Огнян Петров – Член на НС

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Г-н Ивар Гьоран Свенсон - Председател и Член на УС


Г-н Иван Стефанов – Изпълнителен директор и Член на УС


Г-жа Деница Веселинова - Изпълнителен директор и Член на УС


Г-н Ибрахим Гъралийски - Член на УСГ-н Иван Иванов - Член на УСГ-н Ивайло Илиев - Член на УС